What if Lab: The Circular Train Station

         

The Circular Expedition

What if…the station could write a circular story?

Problem statement:
There are 400 stations in the Netherlands. We all know the big stations, but the vast majority, about 350, are small! They form a great network across the country, connecting villages, cities, industry, agricultural areas, national parks. These small stations generally consist of no more than 2 platforms and a small waiting area, where people from far and wide meet while they wait for their train.
We think they can become much more than just traffic spaces, because they already have a place in the daily lives of many. We see great potential in connecting individuals, organizations, small and large companies and together develop the circular economy of tomorrow.

Project summary:
Bygg Architecture & Design introduces the Circular Expedition, with which we search for local quality and circular opportunities in and around the small stations. The expedition communicates, informs and activates the visitors and travelers of the station area and encourages them towards the circular transition.
A first series of workshops with local residents, municipalities and ProRail will help us identifying the strengths and weaknesses of the station before we introduce the Field Lab.
The Field Lab brings the circular theme together with neighborhood participation in an accessible, friendly setting, and in a publicly accessible manner. A designer is appointed for the station, where the Field Lab will settle. He or she will be nominated as the circular ambassador for the station area and, through a well-defined research question, will work with the local community to map out the challenges surrounding the station, to finally come up with solutions. The intention is to create awareness about the circular ambitions in station environments, to revalue the local identity and appearance of the station area and to stimulate the local community to participate in activities that improve the station environment.

Impact:
The expedition activates the hidden potential of local participation. In addition to a possible economic boost for the stakeholders, we believe this could be the next step for a stronger local network around the station. These new collaborations are beneficial for the station itself, but also to explore and develop new circular ideas that can be disseminated directly nationally via the railroad!

For more information about this project, competition submissions and animations, click here.

         

De Circulaire Expeditie

What if…the station could write a circular story?

Probleemstelling:
Er zijn 400 stations in Nederland. We kennen allemaal de grote stations, maar de overgrote meerderheid, circa 350, is klein! Ze vormen een geweldig netwerk door het hele land en verbinden dorpen, steden, industrie, landbouwgebieden, nationale parken. Deze kleine stations bestaan over het algemeen uit niet meer dan 2 perrons en een kleine wachtruimte, waar mensen van heinde en verre elkaar ontmoeten, terwijl ze wachten op hun trein.
We denken dat ze veel meer kunnen worden dan alleen een verkeersruimte, omdat ze toch al een plek hebben in het dagelijkse leven van velen. We zien een groot potentieel om individuen, organisaties, kleine en grote bedrijven te verbinden en samen de circulaire economie te ontwikkelen van morgen.

Samenvatting project:
Bygg Architecture & Design introduceert de Circulaire Expeditie, waarmee we op zoek gaan naar lokale kwaliteit en circulaire kansen in en om de kleine stations. De expeditie communiceert, informeert en activeert de bezoekers en reizigers van het stationsgebied en zet aan tot de circulaire transitie.
Een eerste reeks workshops met buurtbewoners, gemeenten en ProRail zal ons helpen om de sterkten en zwakten van het station te benoemen, alvorens het Field Lab te introduceren.
Het Field Lab brengt op een publiekstoegankelijke manier het circulaire thema samen met buurtparticipatie in een toegankelijke, vriendelijke setting. Een designer wordt aangesteld voor het station, waar het Field Lab neerstrijkt. Deze fungeert als circulaire ambassadeur voor het stationsgebied en middels een afgebakende onderzoeksvraag gaat deze met de lokale gemeenschap aan de slag om de uitdagingen rondom het station in kaart te brengen en te komen met oplossingen. De bedoeling is dat hierdoor bewustzijn gecreëerd wordt omtrent de circulaire ambities in stationsomgevingen, een herwaardering plaatsvindt van de lokale identiteit en uitstraling van het stationsgebied en dat hierdoor de lokale gemeenschap geprikkeld wordt om te participeren in activiteiten die leiden tot het verbeteren van de stationsomgeving.

Impact:
De expeditie activeert het verborgen potentieel van lokale participatie. Naast een mogelijke economische boost voor de stakeholders, denken we dat dit de volgende stap kan worden van een sterker lokaal netwerk rondom het station. Deze nieuwe samenwerkingen zijn gunstig voor het station zelf, maar ook om nieuwe circulaire ideeën te verkennen en te ontwikkelen die rechtstreeks nationaal kunnen worden verspreid via de spoorlijn!

Bekijk hier de animatie videos en meer informatie over dit project.