Plug-in-City

Plug In City Eindhoven from Raphael Coutin on Vimeo.

Temporary development in Plug-In-City

In these changing times new ideas emerge about social design, circular economy, reuse of waste into resources and active participation based upon challenges in the society.

Strijp-S in Eindhoven (NL) is such a breeding ground, in which the new thinkers and makers collaborate to actively provoke change.

The temporary development of Plug-In-City has two reasons. On the one hand, the initiators have been involved in the mentioned change. They have been involved in small scale bottom-up initiatives to create new buildings for collective use out of waste materials, together with the community.

On the other hand an empty terrain is available on Strijp-S, which awaits further development and meanwhile needs a temporary function for the coming 5 years. This terrain is owned by a social housing company, which is not the right party to temporarily develop this terrain, given its role.

This creates a chance for the local creative industry of Strijp-S to take this responsibility in collaboration, as a pilot for circular economy, in which the new makers and visitors meet each other in an open source living lab, called Plug-In-City.

Tijdelijke bestemming op Plug-In-City

In de veranderende tijd broeien nieuwe ideeën over co-creatie, circulaire economie, hergebruik van afvalstromen tot grondstofstromen en actieve participatie vanuit maatschappelijke uitdagingen.

Strijp-S in Eindhoven is zo’n broeinest, waar de nieuwe denkers en nieuwe makers de samenwerking opzoeken om de kanteling concreet vorm te geven.

De inhoudelijke aanleiding voor Plug-In-City heeft twee aspecten. Enerzijds zijn de initiatiefnemers al enige tijd nauw betrokken bij genoemde kanteling in veranderende tijden. Zij zijn in de afgelopen jaren zelf aan de slag gegaan met kleinschalige bottom-up initiatieven om van bouwafval nieuwe gebouwen voor maatschappelijk nut te creëren, samen met de gemeenschap.

Anderzijds is er een terrein op Strijp-S dat een tijdelijke bestemming voor 5 jaar nodig heeft in afwachting op verdere ontwikkeling. Dit terrein behoort toe aan een woningbouwvereniging, die vanuit haar rol als volkshuisvester niet de aangewezen partij is om een dergelijk terrein tijdelijk te ontwikkelen.

Hier ligt een kans voor de lokale creatieve industrie van Strijp-S om deze verantwoordelijkheid op te pakken in co-creatie, als pilot voor de circulaire economie, waar de nieuwe makers en bezoekers elkaar ontmoeten in een open source living lab, genaamd Plug-In City.