Miroirette

05

Canal Saint-Martin, Paris

The neighborhood around Canal Saint-Martin in the 10th Arondissement is characterized by a variety of building styles and building heights. The typical mansard roof buildings contain up to 7 floors, but during the second half of the Twentieth Century many have been replaced by taller concrete buildings. The location at the banks of Canal Saint-Martin, offers the opportunity to build taller than in most of Paris’ center, due to the wide public space from façade to façade. The challenge is to extend the older buildings upward, with respect to the mansard roof.

Miroirette

Miroirette is a contraction of the words “miroir” and “maisonnette”. It is the name we give to a new apartment typology, specifically developed to provide roof top extensions in the context of the Parisian mansard roof buildings. By extending the mansard roof buildings alongside the canal, we find potential to add 140 extra dwellings in the neighborhood.

Miroirette enables extending above the mansard roofs of the existing building, without having to demolish the mansard roof. How do we do that? We execute the first level of the roof extension with an upside-down mansard façade, which aligns (in mirror) with the existing mansard roof. The reflection in the canal reveals the respectfulness of the intervention to the architecture.

That way, we keep the elegance of the mansard roof. Every next floor of the extension will have the maximum floor surface available, despite of the existing building ending with a mansard roof. That way we make maximum use of the perimeter of the plot.

Kerto Structure

Miroirette makes maximum use of the properties of Kerto LVL for the roof top extensions. The load bearing walls of the existing Parisian blocks can support the new Kerto walls, since the load is spread from front to back. In between the new Kerto Walls, we use Kerto Ripa floors to span from load bearing wall to load bearing wall. We apply an intermediate frame with Finnjoist studs to compensate for the existing slope of the walls.

The façade of the first floor of the extension resembles the upside-down mansard roof. This type of façade structure would be a big challenge with any other type of material, but with prefabricated Kerto façades with prefabricated bay windows, we are able to install the façade in one go directly from the truck. The façade also spans from load bearing wall to wall and stands in an angle.

With Kerto, Kerto Ripa and Finnjoist we create a structure that can be supported structurally by the existing building. By prefabricating the elements offsite we minimize the construction time and hassle for the neighborhood, as well as reduce carbon-emissions. With Kerto we are able to provide a flexible system, which can be adjusted to each span and each mansard roof type alongside the banks of Canal Saint-Martin. It enables us to add 140 comfortable and sustainable roof top apartments to the lively neighborhood.

St. Martin Kanaal, Paris

De buurt rondom St. Martin Kanaal in het 10e Arondissement in Parijs wordt gekenmerkt door een variëteit van bouwstijlen en bouwhoogten. De typische blokken met mansarddaken gaan tot zeven verdiepingen, maar gedurende de tweede helft van de Twintigste Eeuw zijn vele vervangen door betonnen hoogbouw. De locatie, aan de oevers van het kanaal, biedt de kans om hoger te bouwen dan elders in Parijs, vanwege de wijde publieke ruimte van gevel tot gevel. De uitdaging is om in de hoogte uit te breiden, met respect voor het mansarddak.

Miroirette

Miroirette is een samenvoeging van “miroir” en “maisonnette”. Het is de naam die we geven aan een nieuwe woningtypologie, specifiek ontwikkeld voor optoppingen in de context van de Parijse blokken met mansarddaken. Door deze blokken langs het kanaal op te toppen, vinden we ruimte voor 140 extra appartementen in de buurt.

Miroirette maakt optopping boven mansarddaken van bestaande gebouwen mogelijk, zonder het mansarddak te hoeven slopen. Hoe doen we dat? We voeren de eerste laag van de optopping uit als onderste-boven mansardgevel, in spiegelbeeld met het bestaande mansarddak. De reflecite in het kanaal openbaart het respect van deze ingreepp voor de bestaande architectuur.

Op die manier behouden we het karakter van het mansarddak. Iedere volgende verdieping heeft daardoor het maximaal beschikbare vloeroppervlak, ondanks dat het bestaande gebouw met mansardkap eindigt. Op die wijze maken we maximaal gebruik van het perceeloppervlak.

Kerto Constructie

Miroirette maakt maximaal gebruik van de eigenschappen van Kerto gelamineerd hout voor de optoppingen. De dragende scheidingswanden van de Parijse blokken kunnen de nieuwe Kertowanden dragen, omdat de belasting gelijkmatig verdeeld wordt. Tussen deze nieuwe Kertowanden gebruiken we Kerto Ripa vloeren om te overspannen. We passen een tussenconstructie toe van Finnjoist profielen om de bestaande dakhelling te compenseren.

De gevel van de eerste verdieping van de optopping wordt uitgevoerd als onderste-boven mansarddak. Dit type constructie zou een grote uitdaging zijn met andere constructiemethoden, maar met geprefabriceerde Kertogevels met prefab dakkapellen, kunnen we deze gevels in een moeite van de vrachtwagen installeren. Deze gevels overspannen ook van scheidingswand tot scheidingswand en staan in een hoek.

Met Kerto, Kerto Ripo en Finnjoist creëren we een lichtgewicht constructie die door het bestaande gebouw gedragen kan worden. Door de elementen te prefabriceren, minimaliseren we bouwtijd en overlast voor de buurt; ook reduceren we daardoor CO2-uitstoot. Met Kerto zijn we in staat om een flexibel systeem aan te bieden, dat kan worden aangepast aan iedere gewenste overspanning en ieder type mansarddak langs de oevers van het St. Martin Kanaal. Het stelt ons in staat om 140 comfortabele en duurzame dakappartementen toe te voegen aan de levendige buurt.