De Mersjant

 

De Mersjant bij Piushaven

De herontwikkeling van het Koopmansterrein is het sluitstuk van de ontwikkeling van de Piushaven. Dit terrein bestaat uit diverse havengerelateerde bedrijfshallen op diverse percelen, midden in het stedelijk weefsel, met aan de zijde van de Koopvaardijstraat enkele karakteristieke panden, van de Tiburgese architect Jos Bedaux, die behouden worden.

Bij de herontwikkeling van dit terrein is de stedenbouwkundige inbedding van groot belang, zowel als het gaat om geleding, ritmiek, begeleiding van de nieuwe massa ten opzichte van de bestaande lagere woningbouw aan de Koopvaardijstraat enerzijds, maar ook het trapsgewijs oplopen van deze massa tot de nieuwe midden-hoogbouwontwikkelingen in de Piushaven anderzijds.

Uiteindelijk is in nauw overleg met het Kwaliteitsteam van de gemeente een plan ontwikkeld met 64 nieuwbouwappartementen, waarbij 4 bestaande karakteristieke panden (Jos Bedaux) worden getransformeerd tot stadswoningen. Het plangebied is 3.580 m2 en de nieuwbouw heeft 4.480 m2 BVO. Om de 64 nieuwbouwappartementen mogelijk te maken in 3 bouwblokken worden op het binnenterrein oude industriële loodsen gesloopt.

Vervolgens is een uitgebreid inspraakproces georganiseerd: het Planteam van omwonenden. Dit heeft geresulteerd in het trapsgewijs af laten lopen van de bouwlagen richting de woningen van de Clerkxstraat voor verbetering van daglicht en privacy in de bestaande tuinen, alsmede de aanleg van verticale groene gevels aan deze zijde.

Aan de Koopvaardijstraat vormen twee entreegebouwen met vijf bouwlagen de entree tot het pocketpark, dat vanaf de straat vloeiend overloopt naar het luwe binnenhof. Dit is ook de plek waar de adressen van de nieuwbouw ontsloten worden. De diepe pocket parkjes loodrecht op de levendige Piushaven, zijn een steeds terugkerend ruimtelijk element langs de haven. Door deze oriëntatie van de bouwblokken, kunnen de diepe kavels efficiënt worden benut, kan een optimaal luw woon- en verblijfsklimaat worden gerealiseerd in de groene kwaliteit van de hoven en tevens de verbinding met het stedelijke leven aan de haven worden gewaarborgd.

 

The Merchant in Piushaven

The redevelopment of the Koopmans terrain is the final piece in the development of the Piushaven. The site consists of various harbor-related business halls on various plots, in the middle of the urban fabric, with a number of characteristic buildings at the Koopvaardijstraat. Those designed by the Tilburg’s architect Jos Bedaux buildings are preserved.

The great importance in this development is embedding architectural articulation and rhythm into existing low-rise housing at the Koopvaadrijstraat and embedding new mid-rise masa typical for new developments of the Piushaven.

The plan was developed during several sessions with a special body organized by the municipality: “quality team”. The plan includes the development of 4480m2 of 64 new-build apartments and 4 existing historical buildings (Jos Bedaux) will be transformed into townhomes. In order to make the 64 new-build apartments possible in 3 building blocks, Old industrial sheds are being demolished in the courtyard in order to make space for 3 building blocks.

An extensive consultation process with local residents resulted in a gradual reduction of the stories towards the homes of the Clerkxstraat to improve daylight and privacy in the existing gardens, as well as the construction of vertical green facades on this side. The green wall is a resemblance to the contour of old industrial sheds.

On the Koopvaardijstraat, two five-story entrance buildings form the entrance to the pocket park. The pocket park flows smoothly from the busy street to the sheltered, green, and quiet courtyard. The deep pocket parks perpendicular to the lively Piushaven is a recurring spatial element along the harbor. Due to this orientation of the building blocks, the deep plots can be used efficiently, an optimal sheltered living and residential climate can be realized in the green quality of the courtyards and the connection with urban life at the port can also be guaranteed.